නගර අලංකරණය පිලිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව සිදු කරනු ලබන නගර අලංකරණ වැඩසටහනට (City Beautification Program) සමගාමීව එම වැඩසටහන සඳහා සෘජුව දායකත්වය ලබාදෙන කොළඹ මහා නගර සභාවේ සේවය කරනු ලබන සේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩමුළුවක් බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් 2024.05.09 හා 2024.05.10 යන දෙදින කොළඹ මහා නගර සභාවේ සහශ්‍ර මධ්‍යස්ථානයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී සහ විහාරමහාදේවි උද්භිද උද්‍යානයේදී පවත්වන ලදී.

මෙම පුහුණු වැඩමුළුවෙන් නගර අලංකරණ සංකල්ප පිළිබඳ හැඳින්වීම සහ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම, ප්‍රයෝගික නාගරික භූමි අලංකරණය, නිවැරදි ශාක තෝරා ගැනීම සහ නගර අලංකරණයේදී විවිධ වර්ණ භාවිතා කිරීම, නගරය තුල පිරිසිදු බව ආරක්ෂා කිරීම සහ හරිත සංකල්ප ක්‍රියාත්මක කිරීම, ශාක රැකබලා ගැනීම,මෙවලම් සහ උපකරණ ආරක්ෂිතව හැසිරවීම පිළිබඳව දැනුම ලබාදෙන ලදී.