මූලික විමර්ශන පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන (කණ්ඩායම 2)

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව සිදු කරනු ලබන, මූලික විමර්ශන සඳහා නම් කරනු ලබන සියලුම නිලධාරීන් සඳහා මූලික විමර්ශන පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන කණ්ඩායම සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ කේ. ප්‍රසන්න චන්දිත් මහතාගේ සම්පත්දායකත්වය යටතේ 2024.05.15, 2024.05.17, 2024.05.28, 2024.05.29 සහ 2024.05.30 යන දින වලදී කොළඹ මහා නගර සභාවේ සහශ්‍ර මධ්‍යස්ථානයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

 

මෙම පුහුණු වැඩමුළුව මඟින් මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම,මූලික විමර්ශනයක කාර්යභාරය,සාක්ෂි විශ්ලේෂණය, අදාළ ලේඛන/තොරතුරු රැස් කිරීම, මූලික විමර්ශන වාර්තා ලිවීම සහ චෝදනා කෙටුම්පත් සකස් කිරීම පිළිබඳව දැනුම ලබාදෙන ලදී.