බේකරි හා පේස්ට්‍රි පාඨමාලාව

කොළඹ මහා නගර සභාව මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මග පෙන්වීම යටතේ බේකරි හා පේස්ට්‍රි පාඨමාලාව හදාරන සිසුවියන් කිහිප දෙනෙකු 2024 ජුනි මස 26 හා 27 දෙදින කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  පැවති ස්වයංරැකියා වෙළදපොල සදහා සහභාගී විය. සැලසුම් කර ඇති පරිදි අදාල විවිධ ආයතන සමග මෙවැනි වැඩසටහන් තවදුරටත්  පවත්වනු ලැබේ.