2020 පළමු කාර්තුව සඳහා 2020.05.31 දින දක්වා දඩ මුදල් අය කිරීමකින් තොරව වරිපනම් ගෙවීම සඳහා අවස්ථාව