Past Mayors of Colombo

01.
Hon Sir R. Saravanamuttu
1937, 1941-1942
02.
Hon Dr. V.R. Schokman
1938-1939
03.
Hon. A.E. Goonasinghe
1940
04.
Hon George R. De Silva
1943
05.
Hon. R.A.De Mel
1944-1946
06.
Hon. R.F.S. De Mel
1945, 1947-1948
07.
Hon Dr. Kumaran Ratnam
1950
08.
Hon. S. Sellamuttu
1951
09.
Hon. C.T. Grero
1952-1953
10.
Hon. T. Rudra
1953-1954
11.
Hon. N.M.Perera
1954-1956
12.
Hon. V.A. Sugathadasa
1956-1957,1963-1965
13.
Hon. M.H. Mohamad
1960-1962
14.
Hon. M. Vincent Perera
1965-1966, 1970-1973
15.
Hon. Jabir A. Cader
1966-1969
16.
Hon. A.H.M.Fowzie
1974-1977
17.
Hon. B. Sirisena Cooray
1979-1989
18.
Hon. M. Hussain Mohamad
1989-1991
19.
Hon. Ratnasiri Rajapakse
1991-1994
20.
Hon. K. Ganeshalingam
1996-1997
21.
Hon. Deshabandu Karu Jayasuriya
1997-1999
22.
Hon. Omar Kamil
1999-2002
23.
Hon. Prasanna Gunawardena
2002-2006
24.
Hon. Prasanna Gunawardena
2002-2006
25.
Hon. Uvais Mohamad Imitiyas
2006-2010
26.
Hon. A. J. M. Muzammil
2011-2016