විෂබීජහරණය සඳහා කොළඹ නගර සභාවෙන් ශාකසාර වාෂ්ප කුටියක්