ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන - සැප්. 12, 19 සහ 26 දිනවලදී