2021 සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වරිපනම් බදු ගෙවීමේදී 10% වට්ටම ලබා දෙන කාලසීමාව 2021/03/31 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

2021 සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වරිපනම් බදු ගෙවීමේදී 10% වට්ටම ලබා දෙන කාලසීමාව 2021/03/31 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

 

නාගරික කොමසාරිස්