21-06-2021 දින Sinopharm දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගත හැකි ස්ථාන