කිරුලපන, සිතුමිණ ප්‍රජා ශාලාවේ, Astrazeneca එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය