සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති Astrazeneca එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය