කොළඹ මහා නගර සභාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මෙහෙයවනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා/ වැඩමුළු වෙනුවෙන් සම්පත්දායකයින් / ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම - 2022/2023