කොළඹ මහා නගර සභාව රාජ්‍ය සේවා මංගල ෆුට්සාල් ශුරතාව දිනාගනියි