කොළඹ මහා නගර සභාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්යයන් සඳහා ශ්‍රම මිලදී ගැනීමේ පදනම මත තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අපෙක්ෂකයන්ගේ සේවය ලබා ගැනීම

අයදුම්පත