කොළඹ මහා නගර සභාව විසින් පවත්වනු ලබන විදේශ රැකියා අරමුණු කරගත් පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත්‍ර