විශේෂ දැන්වීමයි - 2023 සම්පුර්ණ වර්ෂය සදහා වරිපනම් බදු ගෙවීම