2023 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සැමරීමට සිදු කරනු ලබන බැතිබර ඉල්ලීමයි