කොළඹ මහා නගර සභාව - මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව නව වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා