කසල පොළ මිහිඳුසෙන්පුර නිවාස සංකීර්ණය, දෙමටගොඩ - 2023 ජුලි 23