කසළ පොල 2023 ජුලි 30, අලුත් මාවත නගර සභා භූමියේදී (සතුටු උයන අසල)