පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම සහ ළමා අපචාර පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව, රෝග නිවාරණ දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව හා ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ දෙපාර්තමේන්තුව යන සියලුම දෙපාර්තමේන්තු එකාබද්ධව නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “සුව දිවිය” ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට සමගාමීව දිසා අංක 02A  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ කාර්යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම සහ ළමා අපචාර  පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2023 නොවැම්බර් මස 20 වන දින අන්තරායකර ඹෟෂධ පාලන මණ්ඩලයේ නිලධාරිනියකගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් ස්ටේස් පාරේ පිහිටි විශ්ව පෙර පාසලේදී පවත්වන ලදී.

මෙම වැඩසටහන සඳහා දිසා අංක 02A  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශයේ සෞඛ්‍ය උපදේශකවරුන්, විශ්ව පෙර පාසලේ දරුවන් සහ දෙමව්පියන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වුහ.