වයස මාස 6 - 9 අතර දරුවන් සඳහා අමතර සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහන