කසල පොළ 2024 පෙබරවාරි 17, නවගම්පුර ක්‍රීඩාංගණය අසල (ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පවිත්‍රතා ඩිපෝවේදී )