2024 පූජා වෙසක් කලාපය

කොළඹ මහා නගර සභාව,  රූපවාහිනී සංස්ථාව සමඟ ඒකාබද්ධව “2024 පූජා වෙසක් කලාපය” කොළඹ පුරහල නගර සභා පරිශ්‍රයදී පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත. එයට සමගාමීව කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ දහම් පාසල් දරුවන් හා  පුස්තකාල දරුවන් ගේ චිත්‍ර තරගයක් මැයි මස 7හා 9 යන දින වලදී  පැවැත් වූ අතර එම චිත්‍රවලින් තෝරාගත් චිත්‍ර පූජා වෙසක් කලාපයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිත වේ.