කොළඹ මහා නගර සභාවේ සේවය කරනු ලබන පරිපාලන නිලධාරින් සඳහා වන පුහුණු වැඩමුළුව

කොළඹ මහා නගර සභාවේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු හා අංශවල සේවය කරනු ලබන පරිපාලන නිලධාරින් සහ ඔවුන්ගේ දැනුම හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම උදෙසා එක් දින පුහුණු වැඩමුළුවක් 2024.06.04 දින පවත්වන ලදී. මෙහිදී ධනාත්මක චින්තනය පිළිබඳ  දේශනය ප්‍රවීන දේශක මොහාන් පල්ලියගුරු මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.

තවද කොළඹ මහා නගර සභාවේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවලින් සිදු කරන කාර්යභාරය පිළිබඳ සංෂිප්ත හදුන්වාදීමක් එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින්/ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානින් විසින් සිදු කරන ලදී.